Adatkezelési szabályzat 

 1. A Szabályzat célja 

Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a youLution Szemléletformáló Egyesület (székhely: 1038 Budapest, Honvéd utca 7., nyilvántartási szám: 01-02-0017009, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék, továbbiakban: yOuLution Egyesület) tevékenységéhez kapcsolódó személyes adatok kezelésének feltételeit és céljait, és hogy támogassa az érintettek magánszférájának tiszteletben tartását, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A yOuLution Egyesület a működése során betartja az adatvédelemre és a magántitokra vonatkozó jogszabályokat, és az egyesület tagjai tisztában vannak az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok tartalmával és hatóságok által előírt kötelezettségeikkel. 

 1. A Szabályzat hatálya 

A Szabályzat kiterjed a yOuLution Egyesület által kezelt és tárolt minden személyes adatra, továbbá vonatkozik a yOuLution Egyesület olyan partnerei által kezelt és tárolt személyes adatokra, akik vagy amelyek részére a személyes adatokat a youLution Egyesület továbbította. 

Az egyesület minden tagja és alkalmazottja köteles betartani a jelen Szabályzatban foglaltakat, amikor valamely magánszemélyre vonatkozó személyes adatokat kezel. Kiterjed továbbá a youLution Egyesülettel szerződéses jogviszonyban álló kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatókra és más vállalkozásokra is, különösen az adatfeldolgozókra. 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden olyan helyiségre, ahol a yOuLution Egyesület tevékenységével összefüggő adatkezelés vagy adatfeldolgozás történik. 

Jelen Szabályzat 2018.11.09. napjától lép hatályba. 

 1. Az adatkezelés alapvető feltételei 

3.1. Az adatkezelés célja 

A youLution Egyesület személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt, és nem kezel személyes adatokat a meghatározott céllal össze nem egyeztethető módon

3.2. Az adatkezelés jogalapja 

A youLution Egyesület adatkezelése a következő jogalapok valamelyikén nyugszik: 

 1. a) Az érintett hozzájárulását adata személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez (hozzájáruláson alapuló adatkezelés) 

 1. b) Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződésen alapuló jogkezelés) 
 2. c) Az adatkezelés a youLution Egyesületre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges (jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

 1. d) az adatkezelés a yOuLution Egyesületre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges 

 1. e) az adatkezelés közérdekű vagy az a yOuLution Egyesületra ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

 1. f) az adatkezelés a yOuLution Egyesület vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek 

Az f) ponton alapuló személyes adatok kezelése előtt el kell végezni és megismerhetővé is kell tenni az érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt során a következő lépéseket kell megtenni: 

 1. A tervezett adatkezelés megkezdése előtt át kell tekinteni, hogy az adatkezelési cél elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése, állnak-e rendelkezésre olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél
 2. A lehető legpontosabban meg kell határozni a yOuLution Egyesület, mint adatkezelő jogos 

érdekét. 

 1. Meg kell határozni az adatkezelés pontos célját, valamint meg kell állapítani, hogy a jogos 

érdek meddig igényli az adat kezelését. 

 1. Meg kell határozni az érintett érdekeit az adott adatkezelés vonatkozásában. 5. Meg kell határozni, hogy miért korlátozza arányosan a yOuLution Egyesület jogos érdeke az érintett személyek jogait és szabadságait. 

3.3. Az adatkezelés időtartama 

A személyes adatokat a youLution Egyesület az egyes adatkezeléseknél az adott cél megvalósulásáig, illetve jogszabályban meghatározott ideig őrzi

3.4. Az adatkezelés alapelvei 

A youLution Egyesület adatkezelései során a következő alapelvek szerint jár el

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a yOuLution Egyesület a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. Az érintetteknek számára a tájékoztatást tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető módon nyújtja, világos és közérthető nyelven fogalmazza meg. 

Célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat a yOuLution Egyesület nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon

Adattakarékosság: a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és meghatározott tevékenységekre korlátozódnak. 

Pontosság: a kezelt személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. Korlátozott tárolhatóság: A kezelt személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ettől hosszabb ideig történő tárolására csak közérdekű adatok archiválása céljából, történelmi vagy tudományos kutatási célból, vagy statisztikai célból kerülhet 

sor. 

Integritás és bizalmas jelleg: a yOuLution Egyesület a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosított a 

személyes adatok megfelelő biztonsága – az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

Elszámoltathatóság: A yOuLution Egyesület felelősséget vállal a jelen Szabályzatnak való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására. 

3.5. Titoktartási kötelezettség 

A youLution Egyesület tagjait, munkavállalóit, valamint a youLution Egyesületbal adatkezelési, vagy adatfeldolgozói viszonyban álló más személyt, illetve szervezetet, az érintettekkel kapcsolatos, adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatot közvetlenül az érintettől, illetve közvetett módon az Adatkezelő dokumentációiból, vagy bármely más módon ismert meg. 

A titoktartási kötelezettség megszegése büntetőjogi, valamint munkajogi szankciót von maga után. 

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az érintett felmentést adott, vagy a jogszabály az adat szolgáltatásának a kötelezettségét írja elő. 

3.6. Adatvédelmi incidensek kezelése 

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. 

 1. a) Amennyiben valószínűsíthető a kockázat, akkor az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő a tudomására jutástól számítva késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával ezután bejelenti a NAIHnak
 2. b) Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül az érintettet is tájékoztatja az adatvédelmi incidensről. Magas kockázatú az incidensek hatása, ha az érintettekre jelentős vagy akár visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak, amelyek komoly nehézségekkel járnak, vagy nem lehet megoldani. (vagyoni kár, munkahely elvesztése, munkaképtelenség, hosszú távú pszichés vagy fizikai betegségek, halál, stb.

Nem kell tájékoztatni az érintettet, amennyiben 

 1. a) Megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedések kerültek végrehajtásra az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében (például a titkosítás), amelyek révén a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenek az adatok 
 2. b) Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
 3. c) A tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. (Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

3.7. Adatvédelmi hatásvizsgálat 

Olyan adatkezelés esetében, ami valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot kell végezni a GDPR alkalmazásának megkezdése után. 

Az egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas 

kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek. Az adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell elvégezni: 

 1. a) természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt értékelése, amely automatizált adatkezelésen ideértve a profilalkotást is alapul, és amelyre a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek 
 2. b) különleges adatok nagy számban történő kezelése 
 3. c) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése 

3.8. Adatbiztonság 

3.8.1. Általános adminisztratív intézkedések 

A youLution Egyesület kialakítja az adatbiztonsági eljárásait az informatika szabályozásban. Kiköti a kompatibilitás vizsgálatát az eszközök beszerzésekor. 

Rendszeres karbantartást ír elő az eszközök rendelkezésre állásának fenntartása 

érdekében. 

Nyilvántartja a külső adathordozókat (pl. pendriveok

Jogtiszta szoftvereket használ, melyeket nyilvántart. 

Nyilvántartja a személyes adatok kezeléséhez használt informatikai eszközöket. 

3.8.2. Általános fizikai intézkedések 

A youLution Egyesület Kifejezetten ügyel a tűzvédelmi szabályok betartására az 

adatvesztés megelőzése érdekében. 

– Vagyonvédelmi rendszerekkel védi az adathordozókat tartalmazó helyiségeit, valamint az 

eszközeit a jogosulatlan fizikai hozzáféréstől. 

– Védi a helyiségeit az adathordozókat károsító behatásoktól, (extrém hőmérséklet és 

páratartalom

Rendszeresen végrehajtja az eszközök karbantartását. 

— 

– Szünetmentes tápegységgel hidalja át az áramkimaradás okozta adatvesztéseket. 

3.8.3. Általános logikai védelmi intézkedések 

Jogosultsági rendszer alkalmazásával korlátozza az adatok megismerhetőségét és ezeket 

évente felülvizsgálja. 

– 

— 

– 

Rendszeresen végrehajtja a szoftverek frissítését. 

Megfelelő védelmi szoftverek (tűzfal, vírusírtó) alkalmazásával és az alkalmazások 

biztonsági beállításával mindent megtesz a rosszindulatú programok károkozásával szemben. 

Szükséges mértékben korlátozza a külső portok (pl. usb) használatát. 

A külső partnerekkel történő email levelezés során csak titkosított módon lehet továbbítani 

személyes adatokat. 

3.8.4 Adattárolás 

A youLution Egyesület adatkezelései során elektronikus és papír alapú dokumentáció keletkezik. Az elektronikus dokumentáció megfelelő szintű informatikai biztonsági szabályok betartásával kerül tárolásra

Az elektronikus adatok tárolását az Adatkezelő fizikai és logikai védelemmel biztosítja. 

A papír alapú dokumentációt a yOuLution Egyesület fizikai védelemmel biztosítja. 

3.8.5. Az adatok módosítása 

A rögzített adatok módosítását csak arra jogosult felhasználó végezheti el. A módosításkor törekedni kell arra, hogy a módosított adat előzménye is megismerhető legyen. A módosításra a jogosultságot a yOuLution Egyesület Elnöksége engedélyezi. 

3.8.6. Anonimizálás 

Az adatokból képzett, a személy azonosítására alkalmas adatoktól megfosztott újonnan képzett adatokat, a youLution Egyesület felhasználhatja statisztikák, belső kimutatások és pályázati indikátorok készítésére. 

A youLution Egyesület anonimizálást alkalmaz minden olyan esetben, amikor az anonim adatok is elégségesek a pályázati tevékenységéhez, vagy teljesítményének, hatékonyságának mérésére, valamint ahol szerződés, vagy jogszabály írja elő pontos statisztikai adatok szolgáltatását

3.8.7. Az adatok törlése, megsemmisítése 

Az adatok megőrzési ideje adatkezelésenként kerül meghatározásra. 

A youLution Egyesület a megőrzési idő lejártával, vagy az érintett kérelme alapján fizikailag törli a személyes adatokat. 

A youLution Egyesület az elektronikus adatok törlésére alapvetően két módot alkalmaz az adatok logikai és fizikai (felülírással) törlése

az adatok anonimizálása, azaz megfosztása a természetes személy azonosítására alkalmas adatelemektől

A youLution Egyesület a papír alapú adatok törlését fizikai megsemmisítéssel végzi el. 

3.9. Adatfeldolgozás 

A youLution Egyesület adatkezelési tevékenységeihez adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozásról a szolgáltatásról szóló megállapodásban kell rendelkezni, melynek tartalmánál figyelembe kell venni a hatályos adatvédelmi követelmények érvényesülését, különösen az adatfeldolgozás műveleteinek meghatározására, az adatkezelés garanciáira, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségekre, a youLution Egyesület, mint adatkezelő ellenőrzési jogára tekintettel

Az adatfeldolgozó tevékenységét rögzített követelményrendszer betartása mellett a youLution Egyesület utasításai alapján folytatja. 

3.10. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal 

3.10.1. Feltételek 

A youLution Egyesület kijelenti, hogy az érintettek személyes adatainak továbbítására az egyes adatkezelések tekintetében, kizárólag jelen szabályzatban meghatározottak szerint és feltételek megvalósulása esetén kerül sor. Harmadik fél részére adatot csak akkor továbbíthat, ha 

 1. a) az érintett ehhez az adatkezelés során előzetesen hozzájárulását adta és, ha az 

adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek. 

 1. b) a törvény az adattovábbítást megengedi és az adatkezelés feltételei minden egyes 

személyes adatra nézve teljesülnek. 

 1. c) youLution Egyesületre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, 
 2. d) a youLution Egyesület vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 
 3. e) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, bíróságoknak, valamint egyéb bírósági és nyomozó szervek jogszerű megkeresése esetén átadhatók az adattovábbítási kérésben megjelölt adatok tekintetében

3.10.2. Az adattovábbítások naplózása 

Annak érdekében, hogy az érintett az adataival kapcsolatos információs önrendelkezési jogát megfelelően gyakorolni tudja, a yOuLution Egyesület az adattovábbításokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább a továbbítás idejét és a továbbított adattartalmat. E nyilvántartás elsődleges célja, hogy a youLution Egyesület, a részéről fennálló tájékoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni az érintettek felé az adatkezelés időtartama alatt. 

3.10.3. Adattovábbítás harmadik országba 

A youLution Egyesület nem továbbít adatokat harmadik országba

3.10.4. Nyilvánosságra hozatal 

A youLution Egyesület személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha erre megfelelő jogalappal rendelkezik. 

A youLution Egyesület által készített, személyes adatokon is alapuló, de anonimizált statisztikai adatok szabadon nyilvánosságra hozhatók

 1. Az érintettek jogai és érvényesítésük 

4.1. Általános szabályok 

– 

A youLution Egyesület az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásának akként tesz eleget, hogy jelen szabályzatot kifüggeszti a székhelyén, továbbá bármely érintett kérésére külön is rendelkezésre bocsátja. 

– A youLution Egyesület elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

A youLution Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről

A kérelem összetettsége és a kérelmek száma esetén ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a yOuLution Egyesület a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

Amennyiben elektronikus úton érkezett a kérelem, a yOuLution Egyesület a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. – A youLution Egyesület, amennyiben nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme követően, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával

Az érintett tájékoztatását és a szükséges intézkedést díjmentesen kell biztosítani. – A youLution Egyesület, amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adminisztratív költségekre tekintettel észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A yOuLution Egyesülett terheli a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó jellegének bizonyítása A kérelmeket az érintett, valamint meghatalmazottja terjesztheti elő

A kérelem kezelésének feltétele, hogy a meghatalmazott által beadott írásbeli kérelem esetén a tájékoztatás kérése teljes bizonyító erejű magánokiratban érkezzen és abból a meghatalmazotti jogosultság megállapítható legyen, valamint az érintett a személyazonosságát, illetve a meghatalmazott a meghatalmazotti jogosultságát hitelt érdemlően igazolja. 

4.2. Az érintett előzetes tájékoztatása a tőle beszerzett adatok esetén 

A youLution Egyesület az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet, amely tájékoztatás az alábbiakat tartalmazza: 

 1. a) a kapcsolattartójának elérhetőségeit
 2. b) a személyes adatok tervezett kezelésének célját, valamint az adatkezelés jogalapját; c) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeit; d) adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen; e) a harmadik országba történő adattovábbítást és a szükséges garanciákat f) a személyes adatok tárolásának időtartamát, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjait; g) az érintett azon jogát, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen 
 3. h) az érintett adathordozhatósághoz való jogát
 4. i) hozzájáruláson alapuló adatkezelésnél az érintett jogát a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 
 5. j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát
 6. k) azt a körülményt, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul, vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, illetve az érintett köteles e a személyes adatokat megadni, illetve milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

1) automatizált döntéshozatal esetén ennek tényét, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

4.3. Az érintett tájékoztatása nem tőle beszerzett adatok esetén 

Amennyiben a youLution Egyesület a személyes adatokat nem az érintettől szerezte be:

személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a 

személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül; 

ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, 

legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; 

ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok 

első alkalommal való közlésekor 

tájékoztatja az érintettet: 

 1. a) a youLution Egyesület és az adatvédelmi tisztviselő/megbízott 

elérhetőségeiről (ha van)

 1. b) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés 

jogalapjáról

 1. c) amennyiben az adatkezelés jogos érdeken alapul, az adatkezelő vagy harmadik 

fél jogos érdekeiről; 

 1. d) az érintett személyes adatok kategóriáiról; 
 2. e) a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról
 3. f) harmadik országbeli címzett esetén a megfelelő garanciákról; 
 4. g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, 

ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; 

 1. h) az érintett személyes adataihoz való hozzáférésének, azok helyesbítésének, törlésének vagy kezelés korlátozásának, és tiltakozásának, valamint az adathordozhatósághoz való jogáról
 2. i) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jogáról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 
 3. j) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
 4. k) automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást érintő érdemi 

körülményeket. 

Amennyiben a yOuLution Egyesület a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról. 

Nem kell a youLution Egyesületnek tájékoztatni az érintettet, ha és amilyen mértékben: 

az érintett már rendelkezik az információkkal

– az adat megszerzését, vagy közlését kifejezetten előírja a youLution Egyesületre vonatkozó jogszabály. 

4.5. Az érintett személyes adatainak helyesbítése 

A youLution Egyesület biztosítja annak a lehetőségét, hogy az érintett a személyes adatait – pontosítás céljából helyesbítse, javítsa vagy módosítsa. 

Ha az érintett kérelmében megjelölt személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a youLution Egyesület rendelkezésére áll, a személyes adatot ez alapján helyesbíti. 

4.6. Az érintett személyes adatainak törlése 

Az érintett kérheti adatainak haladéktalan törlését, amennyiben 

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; (az adatkezelés célja megvalósult

 1. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

 1. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre

 1. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 2. e) a személyes adatokat a youLution Egyesületra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

A youLution Egyesület nem törli az adatokat amennyiben az adatkezelés: 

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) 

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

 1. c) létfontosságú érdekből, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d)

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból

 1. e) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében történt. 

4.7. Az adatkezelés korlátozása 

Az érintett kérheti az alábbi esetekben, hogy a yOuLution Egyesület korlátozza az adatkezelést: 

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ilyen esetben a korlátozás az 

adatkezelő által történő ellenőrzés idejére terjed ki 

 1. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését 
 2. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat a 

saját jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

 1. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Amennyiben az érintett kérte személyes adatai kezelésének korlátozását, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. 

A youLution Egyesület az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

4.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

A youLution Egyesület a korlátozás és a törlés végrehajtásáról az érintettet, továbbá minden olyan címzettet, akiknek korábban az adatok adatkezelés céljára továbbításra kerültek. Az értesítés mellőzhető, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérheti, hogy a yOuLution Egyesület tájékoztassa e címzettekről. 

4.9. Az érintett adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett kérheti a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló és automatizált módon történő adatkezelés esetén, hogy a yOuLution Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait

4.10. Az érintett tiltakozása 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben a közhatalmi feladatok ellátása, vagy jogos érdeken alapul. (a profilalkotás is

Az érintett tiltakozása esetén a yOuLution Egyesület a személyes adatokat törli, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

4.11. Az érintett kérelmének kezelése és nyilvántartása 

Az érintett kérelmének elbírálását a szabályzatban leírtak szerint elvégzi a yOuLution Egyesület, és minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról, akivel az adatokat közölték. A yOuLution Egyesület az érintetti kérelmeket nyilvántartja. 

4.12. Az érintett jogorvoslati lehetőségeinek kezelése (NAIH vizsgálat, bírósági jogérvényesítés, kártérítési igények kezelése

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. 

Ezekben az esetekben a youLution Egyesület feladata a hatósági vizsgálat, illetve a bírósági tárgyalások során a saját jogkövető magatartását bizonyítani. 

A bizonyítási eljáráshoz a yOuLution Egyesületnek minden lényeges információt, szabályzatot, nyilvántartást a jogi képviselő rendelkezésére kell bocsátani. A feladatokat a yOuLution Egyesület koordinálja

 1. Az adatvédelmi szervezet, a yOuLution Egyesület, mint adatkezelő feladatai a személyes adatkezeléssel összefüggésben 

Adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem indokolt a GDPR 37. cikk (1) alapján, mivel az Adatkezelő nem végez a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő adatkezelést tevékenysége körében

A youLution Egyesület feladata az adatkezelés feltételeinek rendszeres, éves ellenőrzése, különös tekintettel 

 1. a) jelen szabályzat évenkénti felülvizsgálatára; 
 2. b) a személyes adatok kezelésének jelen szabályzatban meghatározott céltól eltérő 

felhasználására

 1. c) az adatkezelés feltételeit megteremtő jogszabályi környezet változásaira, a célhoz 

kötöttség elvének érvényesülésére; 

 1. d) az adatkezelések jogalapjának felülvizsgálata; 
 2. e) az adatkezelés jogalapjának megszűnése esetén az adatok törlésének végrehajtására, a 

törlés elmulasztására; 

 1. f) az érintetteknek nyújtott tájékoztatási kötelezettség rendszerének működtetése, mind a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz kapcsolódó jog érvényesítése, mindezen jogok érvényesítését lehetővé tevő szolgáltatások minőségi paramétereinek, a folyamat dokumentáltságának, az adatkezelés rendszerének átláthatósága tekintetében; g) Az érintettek kérelmeinek kezelése, jogaik érvényesülésének biztosítása; h) az adattovábbításra, azaz arra, hogy a személyes adatok átadása harmadik félnek csak és kizárólag a jelen szabályzat által meghatározott módon és formában történik, valamint a visszakereshetőség minden esetben biztosított
 2. i) az adatfeldolgozói tevékenység ellenőrzésére, annak vizsgálatára, hogy az adatfeldolgozó folyamatai biztosítják-e a jelen szabályzatban rögzített követelmények érvényesülését. 

5.1. Kapcsolat harmadik személlyel 

Abban az esetben, ha a szerződéses harmadik fél a youLution Egyesület által kezelt személyes adatokkal adatkezelési műveletet végez, akkor a youLution Egyesület kötelessége megvizsgálni, hogy az adatkezelés GDPR és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelel-e

Ha a megfelelőség kérdése egyértelműen nem megállapítható, akkor az Adatkezelő kötelessége az adatkezelést lehetővé tevő szerződés módosítását kezdeményezni. 

6 Az adatkezelési szabályzat módosítása 

A youLution Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A jelen szabályzat módosítását követően valamennyi érintettet megfelelő módon tájékoztatni kell

7- Legfontosabb Irányadó jogszabályok 

Magyarország Alaptörvénye 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról; 2013 évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény. 

 1. Fogalmak 

adatbiztonság

adatfeldolgozó

adatkezelés: 

adatkezelő

bármilyen tárgyú, bármilyen formában tárolt adatok fizikai védelme megsemmisülés, illetéktelen hozzáférés, adathiba, vagy jogosulatlan megváltoztatás ellen 

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és 

adatkezelés 

korlátozása: 

adatmegsemmisítés

eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; (csak adattárolás

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése 

adattörlés

adattovábbítás

adatvédelem

adatvédelmi 

incidens: 

bizalmasság

címzett

érintett: 

harmadik fél: 

harmadik ország: 

hozzájárulás 

nyilvántartási rendszer

statisztikai adat: 

rendelkezésre állás: 

sértetlenség

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges 

az adat meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé tétele 

személyes adatok jogszerűtlen kezelésének megakadályozása, a magánszféra védelme 

személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 

az adatot csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról 

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

minden olyan állam, amely nem EGT-állam 

az 

érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

a személyes adatok bármely módon centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

a személyes adatok feldolgozása olyan módon – pl.: statisztikai módszerekkel , hogy az adattörlésre vonatkozó rendelkezések érvényesülnek, azaz az egyes személyekkel minden kapcsolatuk megszakadt, és ez a kapcsolat nem is állítható helyre 

annak biztosítása, hogy a szükséges adat a szükséges időben az arra jogosultak számára az általuk elvárt formában hozzáférhető, elérhető legyen 

az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma 

személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

nyilvánosságra hozatal

tiltakozás: 

az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele 

az érintett nyilatkozata. amelyben él a jogosultságával, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

Tegyél egy próbát kötelezettségek nélkül: